Kehitetään yhdessä: YSAOn & Edusavon ja yritysten välisen yhteistyön merkitys ja hyödyt

Kehitetään yhdessä: YSAOn & Edusavon ja yritysten välisen yhteistyön merkitys ja hyödyt

Nykyajan nopeassa ja jatkuvasti kehittyvässä työelämässä on tärkeää, että koulutus vastaa työmarkkinoiden tarpeita ja tarjoaa samalla opiskelijoille valmiudet menestyä urallaan ja työllistyä ammattiin valmistumisen jälkeen. Tässä yhtälössä ammattiopistojen ja yritysten välinen yhteistyö nousee keskeiseen rooliin. Yhteistyö hyödyttää niin opiskelijoita, oppilaitoksia kuin yrityksiäkin, ja sillä on itse asiassa merkittävä vaikutus koko seutukunnan kehitykseen.

Yritysyhteistyön nykytila

Edusavo ja YSAO ovat jo pitkään panostaneet yhteistyöhön paikallisten yritysten kanssa. Tavoitteena on ollut luoda oppimisympäristö, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan oikeisiin työelämän haasteisiin ja saavat harjoittelupaikoistaan arvokasta käytännön kokemusta. Yritykset puolestaan hyötyvät saadessaan käyttöönsä motivoituneita ja osaavia harjoittelijoita, jotka tuovat parhaillaan mukanaan tuoreita näkemyksiä ja ideoita.

Tällä hetkellä yhteistyömuodot vaihtelevat työssäoppimisjaksoista aina lyhyempiin täsmäkoulutuksiin mutta myös oppilaitoksessa tapahtuvaan opetukseen, jossa yritysten edustajat toimivat luennoitsijoina. Nämä käytännöt ovat luoneet vankan pohjan, mutta muuttuvassa maailmassa on aina varaa kehitykselle ja uudistukselle.

Yhteistyömallin kehittäminen

Kehittämällä yritysyhteistyömallia voidaan vastata entistä paremmin työelämän tarpeisiin ja vahvistaa seutukunnan taloudellista kasvua. Tässä muutamia konkreettisia kehitysehdotuksia, joita omalla kehitystyöllämme haemme:

  1. Palaute ja työelämän tämän päivän tarpeiden kuuleminen: Integroimalla yritysten tarpeet ja toiveet tiiviimmin opetussuunnitelmiin ja muihin tarjottuihin koulutuksiin voidaan varmistaa, että opetus vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia. Parhaissa tilanteissa yritykset voivat antaa syötteen tarvittavasta koulutussisällöstä, jonka me ratkaisemme ja tarjoamme kaikille seutukunnan alan yrityksille.  
  2. Pitkäaikaiset kumppanuudet: Rakentamalla pitkäaikaisia kumppanuuksia yritysten kanssa voidaan luoda jatkuvuutta ja syvempää ymmärrystä molemminpuolisista tarpeista. Tällaiset kumppanuudet voivat sisältää säännöllisiä tapaamisia, joissa arvioidaan ja suunnitellaan yhteistyön suuntaa ja yrityksen kokonaisvaltaisia koulutustarpeita. YSAO hoitaa!
  3. Kouluttajien ja opettajien ammatillinen kehitys: Varmistamalla, että ammattiopiston opettajat pysyvät ajan tasalla alan viimeisimmistä kehityksistä ja teknologioista, voidaan tarjota opiskelijoille laadukkaampaa opetusta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi järjestämällä opettajille työelämäjaksoja yrityksissä.
  4. Pienyritysten tukeminen ja osallistaminen: Seutukunnan kehityksen kannalta on tärkeää, että myös pienet ja keskisuuret yritykset ovat mukana yhteistyössä. Heille voidaan tarjota räätälöityjä yhteistyömahdollisuuksia ja tukea heidän tarpeidensa mukaan.

Yhteistyön hyödyt seutukunnalle

Tehostettu yhteistyö ammattiopiston ja yritysten välillä voi tuoda merkittäviä hyötyjä koko seutukunnalle. Ensinnäkin se varmistaa, että alueella on tarjolla hyvin koulutettuja ja osaavia työntekijöitä, mikä houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle ja luo uusia työpaikkoja. Toiseksi se vahvistaa paikallisten yritysten kilpailukykyä, kun ne saavat käyttöönsä uusinta tietoa ja tuoreita näkemyksiä.

Lisäksi tiivis yhteistyö parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia ja vähentää nuorisotyöttömyyttä, mikä on tärkeää seutukunnan hyvinvoinnin kannalta. Lopulta, tällainen yhteistyö edistää yhteisöllisyyttä ja luo vahvempia siteitä oppilaitoksen ja paikallisen elinkeinoelämän välille.

Uudistuva yritysyhteistyömalli tarjoaa valtavia mahdollisuuksia niin opiskelijoille, yrityksille kuin koko seutukunnalle. Panostamalla tähän yhteistyöhön voimme varmistaa, että Ylä-Savon alue pysyy elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä tulevaisuudessakin.

Oivalluksia ja käytännön konkretiaa: Suomen Osaamistalon Polkuautotehdas-valmennus


Pääsin taannoin osallistumaan Suomen Osaamistalon ja Mähösen Harrin luotsaamaan kaksipäiväiseen valmennukseen, joka vei meidät osallistujat syvälle Lean-periaatteiden maailmaan. Valmennuksen nimi, Polkuautotehdas, ei ehkä heti kerro koko tarinaa, mutta nämä kaksi päivää todella avasivat silmäni sille, miten Leanin tuomat hyödyt voivat muuttaa organisaation toimintaa konkreettisesti.

Ensimmäisenä aamupäivänä sukelsimme Lean-periaatteiden syövereihin. Opimme, että Lean ei ole vain teoriaa, vaan käytännön työkaluja ja filosofiaa, joka pyrkii jatkuvaan parantamiseen. Keskustelimme tärkeistä teemoista, kuten työohjeiden ja perehdytyksen merkityksestä, siisteyden vaikutuksesta tuottavuuteen, logistiikan hallinnasta ja virheiden vähentämisestä. Mutta tämä oli vasta alkua!

Iltapäivällä pääsimme jo itse asiaan ja siirryimme käytäntöön. Rakentamalla ja purkamalla polkuautoja itse, pääsimme soveltamaan oppimaamme ja kuulemaamme. Tämä oli valmennuksen ehdottomasti paras osa – nähdä Leanin vaikutukset ja hyödyt omilla silmillä. Työskentelyssä korostui jatkuva parantaminen ja virheistä oppiminen. Samalla ymmärsimme, että Lean ei ole sidottu tiettyyn toimialaan – sen periaatteet soveltuvat kaikkialle, niin tehtaisiin kuin palvelualan yrityksiin.

Valmennuksen suurin vahvuus oli sen käytännönläheisyys. Istumisen sijaan teimme. Kuuntelun sijaan kokeminen oli avainsana. Tärkeää on nyt, että osaamme viedä oppimamme takaisin omaan työhömme, oli se sitten tehdaslinjalla tai toimistossa.

Suosittelen tätä valmennusta kaikille yrittäjille, yritysjohdolle ja tiimin vetäjille. Se avaa takuuvarmasti uusia näkökulmia ja antaa käytännön työkaluja parempaan toimintaan. Kiitos Harri Mähönen, että näytit meille tietä kohti tehokkaampaa, entistä motivoivampaa ja kestävämpää työskentelyä!

Jos (ja toivottavasti kun) mielenkiintosi heräsi, käy kurkkaamassa lisää: Polkuautotehdas – Leanin askeleet 2pv – LeanMe

13.3.2024 Mira Repo

Insights Discovery-valmennus suoritettu – mitä ajatuksia se herätti työhyvinvoinnin näkökulmasta?

Työyhteisön menestyksen tärkeitä kulmakiviä ovat toimiva viestintä ja kommunikaatio, yhteistyö eri tahojen kesken sekä hyvinvoivat työntekijät. Näiden saavuttaminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä työyhteisöissä on usein monenlaisia persoonallisuuksia ja työskentelytapoja. Tällaisessa tilanteessa työkalut, kuten Insights, voivat olla ratkaisevan tärkeitä.

Mitä Insights-valmennuksella voidaan työyhteisössä saavuttaa?

1. Ymmärrys kunkin työntekijän oman käyttäytymisen vaikutuksesta: Insights auttaa yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa mutta myös kehittämiskohteensa. Kun ymmärrät paremmin omaa käyttäytymistäsi, voit ”säätää” käytöstäsi aina tilanteen mukaan ja näin välttää konflikteja sekä parantaa vuorovaikutusta kollegoidesi kanssa.

2. Tehokkaampi kommunikaatio: Jokainen väriprofiili Insight:ssa edustaa erilaisia kommunikaatiotapoja. Kun tunnistat oman tapasi kommunikoida ja osaat verrata sitä työkavereiden tapaan, auttaa se sinua ymmärtämään, miten erilaiset ihmiset haluavat vastaanottaa tietoa. Oikeanlainen kommunikaatio johtaa selkeämpään viestintään, vähentää väärinkäsityksiä ja parantaa sitä kautta myös työilmapiiriä.

3. Vahvempi tiimityö: Kun työntekijät ymmärtävät toistensa persoonallisuustyyppejä, voivat he muodostaa vahvempia tiimejä. Jokaisella tiimin jäsenellä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja kun nämä tunnistetaan ja hyödynnetään, tiimi voi toimia tehokkaammin ja saavuttaa parempia tuloksia.

4. Konfliktien ehkäisy ja ratkaisu: Konfliktit ovat ikävä kyllä lähes väistämätön osa työyhteisöjä, mutta niiden vaikutukset voidaan erilaisin keinoin minimoida. Kun työntekijät ymmärtävät toistensa tapoja toimia ja kommunikoida, ovat he paremmin varautuneita konfliktitilanteisiin ja kykenevät ratkaisemaan ne rakentavalla tavalla.

5. Työhyvinvoinnin edistäminen: Kaikki edellä mainitut seikat yhdessä luovat pohjan terveelle ja hyvinvoivalle työyhteisölle. Kun työntekijät tuntevat olonsa ymmärretyiksi ja arvostetuiksi, työhyvinvointi kasvaa. Tämä puolestaan johtaa parempaan työtehokkuuteen, alhaisempiin sairauspoissaolojen määriin ja kokonaisvaltaiseen parempaan työilmapiiriin.

Insights Discoveryn avulla työyhteisön ja sen jäsenten on mahdollista saada arvokasta tietoa oman työyhteisön kehittämiseen. Sillä ei ainoastaan paranneta yksilöiden itsetuntemusta, vaan ennen kaikkea edistetään yhteistyötä, kommunikaatiota ja työhyvinvointia.

Oli suorastaan hämmentävää lukea testin tuloksia, miten ne osuivatkin nappiin. Raporttiin on eritelty mm. yleiskuvaus henkilön omasta tyylistä toimia, avainvahvuudet ja kehittämiskohteet, merkitys ryhmälle, miten toimia vuorovaikutuksessa, kun vastassa olen minä, sokeat kohdat, miten toimia itseään vastakkaisen tyypin kanssa, johtamistapa ja -tyyli sekä miten motivoida itseni kaltaista tyyppiä. Wau, miten valtava määrä huipputietoa, mitä voi oman tiimin kanssa hyödyntää, jos jokaiselle vastaava valmennuspäivä on pidetty!

Edusavo toteuttaa Insights-valmennuksia yhteistyössä Ylä-Savon Ammattiopiston kanssa ja itsekin juuri viime viikolla päivässä mukana olleena nyt opettelen, miten tämän punaisen tyypin kannattaa kommunikoida vastaantulevan vihreän kaverin kanssa :)

4.3.2024 Mira Repo

Miten LEAN yhdistettynä tiedolla johtamiseen tehostaa päätöksentekoa

Lean ja tiedolla johtaminen ovat kaksi keskeistä käsitettä nykyaikaisessa organisaatioiden kehittämisessä. Vaikka ne saattavat aluksi tuntua erillisiltä käsitteiltä, niiden yhdistäminen voi synnyttää voimakkaan synergian, joka tehostaa päätöksentekoa ja parantaa liiketoiminnan suorituskykyä.

Lean:
Lean-periaatteet ovat peräisin japanilaisesta Toyota Production Systemistä ja ne keskittyvät jatkuvaan parantamiseen, hukan poistamiseen ja arvon tuottamiseen asiakkaalle. Lean kannustaa organisaatioita keskittymään prosessien virtaviivaistamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen.

Tiedolla johtaminen:
Tiedolla johtaminen puolestaan viittaa päätöksentekoon, joka perustuu analyysiin ja faktoihin. Organisaatiot keräävät, analysoivat ja hyödyntävät dataa päätöksenteon tukena, mikä auttaa parantamaan suorituskykyä ja saavuttamaan strategisia tavoitteita.

Lean ja tiedolla johtaminen yhdessä:
Kun yhdistetään Lean-filosofia ja tiedolla johtaminen, organisaatioilla on mahdollisuus luoda vahva kulttuuri jatkuvasta oppimisesta ja parantamisesta. Lean auttaa tunnistamaan ja poistamaan hukkaa prosesseista, kun taas tiedolla johtaminen tarjoaa faktapohjaisen näkemyksen siitä, missä parannukset ovat tarpeen ja millaisia vaikutuksia niillä on.

Esimerkki käytännön sovelluksesta:
Esimerkiksi valmistusyrityksessä Lean-menetelmät voivat auttaa virtaviivaistamaan tuotantoprosesseja ja vähentämään hukkaa, kun taas tiedolla johtaminen voi auttaa tunnistamaan pullonkauloja ja optimoimaan tuotannon suunnittelua ennustemallien avulla.

Haasteet ja ratkaisut:
Vaikka Lean ja tiedolla johtaminen tarjoavat lukuisia etuja organisaatioille, niiden yhdistäminen voi olla haastavaa. Tärkeää on varmistaa, että organisaatiossa on olemassa tarvittavat resurssit, osaaminen ja teknologia tukemaan tätä kulttuuria. Edu4Pro on kehitetty juuri näitä haasteita varten – yksin ei tarvitse yrittää vaan yhdessä hyvä tulee!

Lean ja tiedolla johtaminen ovat voimakas yhdistelmä, joka voi auttaa organisaatioita parantamaan suorituskykyään ja saavuttamaan strategisia tavoitteitaan. Niiden yhdessä hyödyntäminen mahdollistaa tehokkaamman päätöksenteon ja jatkuvan parantamisen kulttuurin luomisen. Yhdistämällä Lean-periaatteet ja tiedolla johtamisen käytännöt organisaatiot voivat saavuttaa kestävää kilpailuetua ja menestyä nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä.

Mira Repo 13.2.2024

Koulutuksen voima: henkilöstön pysyvyys, jaksaminen ja viihtyvyys työelämässä

Koulutus on avainasemassa nykypäivän työelämässä. Se ei ainoastaan kehitä yksilöiden taitoja ja osaamista, vaan sillä on myös merkittävä vaikutus henkilöstön pysyvyyteen, työssä jaksamiseen ja viihtyvyyteen organisaatiossa.

Henkilöstön Pysyvyys

Kilpailu osaavasta ja hyvästä henkilöstöstä on tänä päivänä kovaa ja. Yritykset ja organisaatiot pyrkivätkin yhä enemmän säilyttämään osaavan ja sitoutuneen työvoimansa. Tämä on ymmärrettävää, sillä pysyvyydellä on suora vaikutus organisaation tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Koulutus toimii tässä tehtävässä tärkeässä roolissa. Tarjoamalla työntekijöilleen mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen, organisaatiot osoittavat arvostavansa työntekijöidensä panosta ja haluavansa investoida heihin pitkäaikaisesti. Tämä puolestaan lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta ja halua jäädä organisaation palvelukseen.

Henkilöstön työssä jaksaminen

Työssä jaksaminen on keskeinen osa työhyvinvointia ja tuottavuutta. Koulutus voi tukea työntekijöiden jaksamista monin tavoin. Ensinnäkin se antaa työntekijöille välineitä selviytyä työssään paremmin tarjoamalla uusia työkaluja, menetelmiä ja näkökulmia. Lisäksi koulutus voi lisätä työntekijöiden itseluottamusta ja motivaatiota, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti heidän jaksamiseensa. Kun työntekijät kokevat kehittyvänsä ja etenevänsä urallaan, he ovat todennäköisemmin motivoituneita ja energisiä työtehtäviensä parissa.

Työssä viihtyminen

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, koulutuksella on tärkeä rooli työntekijöiden viihtyvyyden edistämisessä. Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen luo positiivisen ilmapiirin organisaatiossa, jossa työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja ja huomioituja. Lisäksi koulutus voi tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uusien yhteyksien luomiseen, mikä edelleen vahvistaa työntekijöiden sitoutumista ja viihtyvyyttä organisaatiossa.

Kokonaisuudessaan koulutus on siis paljon enemmän kuin vain taitojen kehittämistä. Se on toimiva työkalu, joka voi edistää henkilöstön pysyvyyttä, jaksamista ja viihtyvyyttä työelämässä. Organisaatioiden tulisikin panostaa koulutukseen aktiivisesti, sillä sen hyödyt näkyvät selvästi niin työntekijöiden hyvinvoinnissa kuin organisaation menestyksessäkin.

Mira Repo 7.2.2024