Miksi Insights-valmennus on tärkeä työhyvinvoinnin näkökulmasta?

Työyhteisön menestyksen tärkeitä kulmakiviä ovat toimiva viestintä ja kommunikaatio, yhteistyö eri tahojen kesken sekä hyvinvoivat työntekijät. Näiden saavuttaminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä työyhteisöissä on usein monenlaisia persoonallisuuksia ja työskentelytapoja. Tällaisessa tilanteessa työkalut, kuten Insights, voivat olla ratkaisevan tärkeitä.

Mitä Insights-valmennuksella voidaan työyhteisössä saavuttaa?

1. Ymmärrys kunkin työntekijän oman käyttäytymisen vaikutuksesta: Insights auttaa yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa mutta myös kehittämiskohteensa. Kun ymmärrät paremmin omaa käyttäytymistäsi, voit ”säätää” käytöstäsi aina tilanteen mukaan ja näin välttää konflikteja sekä parantaa vuorovaikutusta kollegoidesi kanssa.

2. Tehokkaampi kommunikaatio: Jokainen väriprofiili Insight:ssa edustaa erilaisia kommunikaatiotapoja. Kun tunnistat oman tapasi kommunikoida ja osaat verrata sitä työkavereiden tapaan, auttaa se sinua ymmärtämään, miten erilaiset ihmiset haluavat vastaanottaa tietoa. Oikeanlainen kommunikaatio johtaa selkeämpään viestintään, vähentää väärinkäsityksiä ja parantaa sitä kautta myös työilmapiiriä.

3. Vahvempi tiimityö: Kun työntekijät ymmärtävät toistensa persoonallisuustyyppejä, voivat he muodostaa vahvempia tiimejä. Jokaisella tiimin jäsenellä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja kun nämä tunnistetaan ja hyödynnetään, tiimi voi toimia tehokkaammin ja saavuttaa parempia tuloksia.

4. Konfliktien ehkäisy ja ratkaisu: Konfliktit ovat ikävä kyllä lähes väistämätön osa työyhteisöjä, mutta niiden vaikutukset voidaan erilaisin keinoin minimoida. Kun työntekijät ymmärtävät toistensa tapoja toimia ja kommunikoida, ovat he paremmin varautuneita konfliktitilanteisiin ja kykenevät ratkaisemaan ne rakentavalla tavalla.

5. Työhyvinvoinnin edistäminen: Kaikki edellä mainitut seikat yhdessä luovat pohjan terveelle ja hyvinvoivalle työyhteisölle. Kun työntekijät tuntevat olonsa ymmärretyiksi ja arvostetuiksi, työhyvinvointi kasvaa. Tämä puolestaan johtaa parempaan työtehokkuuteen, alhaisempiin sairauspoissaolojen määriin ja kokonaisvaltaiseen parempaan työilmapiiriin.

Insights Discovery -mallin avulla työyhteisön ja sen jäsenten on mahdollista saada arvokasta tietoa ja työkaluja oman työyhteisöjen kehittämiseen. Sillä ei ainoastaan paranneta yksilöiden itsetuntemusta, vaan myös edistetään yhteistyötä, kommunikaatiota ja työhyvinvointia. Edusavo toteuttaa Insights-valmennuksia yhteistyössä Ylä-Savon Ammattiopiston kanssa ja itsekin olen ensi viikolla menossa valmennuspäivään mukaan – saas nähdä, mikä värityyppi siellä tässä tapauksessa ulos putkahtaa :)

19.2.2024 Mira Repo

Miten LEAN yhdistettynä tiedolla johtamiseen tehostaa päätöksentekoa

Lean ja tiedolla johtaminen ovat kaksi keskeistä käsitettä nykyaikaisessa organisaatioiden kehittämisessä. Vaikka ne saattavat aluksi tuntua erillisiltä käsitteiltä, niiden yhdistäminen voi synnyttää voimakkaan synergian, joka tehostaa päätöksentekoa ja parantaa liiketoiminnan suorituskykyä.

Lean:
Lean-periaatteet ovat peräisin japanilaisesta Toyota Production Systemistä ja ne keskittyvät jatkuvaan parantamiseen, hukan poistamiseen ja arvon tuottamiseen asiakkaalle. Lean kannustaa organisaatioita keskittymään prosessien virtaviivaistamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen.

Tiedolla johtaminen:
Tiedolla johtaminen puolestaan viittaa päätöksentekoon, joka perustuu analyysiin ja faktoihin. Organisaatiot keräävät, analysoivat ja hyödyntävät dataa päätöksenteon tukena, mikä auttaa parantamaan suorituskykyä ja saavuttamaan strategisia tavoitteita.

Lean ja tiedolla johtaminen yhdessä:
Kun yhdistetään Lean-filosofia ja tiedolla johtaminen, organisaatioilla on mahdollisuus luoda vahva kulttuuri jatkuvasta oppimisesta ja parantamisesta. Lean auttaa tunnistamaan ja poistamaan hukkaa prosesseista, kun taas tiedolla johtaminen tarjoaa faktapohjaisen näkemyksen siitä, missä parannukset ovat tarpeen ja millaisia vaikutuksia niillä on.

Esimerkki käytännön sovelluksesta:
Esimerkiksi valmistusyrityksessä Lean-menetelmät voivat auttaa virtaviivaistamaan tuotantoprosesseja ja vähentämään hukkaa, kun taas tiedolla johtaminen voi auttaa tunnistamaan pullonkauloja ja optimoimaan tuotannon suunnittelua ennustemallien avulla.

Haasteet ja ratkaisut:
Vaikka Lean ja tiedolla johtaminen tarjoavat lukuisia etuja organisaatioille, niiden yhdistäminen voi olla haastavaa. Tärkeää on varmistaa, että organisaatiossa on olemassa tarvittavat resurssit, osaaminen ja teknologia tukemaan tätä kulttuuria. Edu4Pro on kehitetty juuri näitä haasteita varten – yksin ei tarvitse yrittää vaan yhdessä hyvä tulee!

Lean ja tiedolla johtaminen ovat voimakas yhdistelmä, joka voi auttaa organisaatioita parantamaan suorituskykyään ja saavuttamaan strategisia tavoitteitaan. Niiden yhdessä hyödyntäminen mahdollistaa tehokkaamman päätöksenteon ja jatkuvan parantamisen kulttuurin luomisen. Yhdistämällä Lean-periaatteet ja tiedolla johtamisen käytännöt organisaatiot voivat saavuttaa kestävää kilpailuetua ja menestyä nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä.

Mira Repo 13.2.2024

Koulutuksen voima: henkilöstön pysyvyys, jaksaminen ja viihtyvyys työelämässä

Koulutus on avainasemassa nykypäivän työelämässä. Se ei ainoastaan kehitä yksilöiden taitoja ja osaamista, vaan sillä on myös merkittävä vaikutus henkilöstön pysyvyyteen, työssä jaksamiseen ja viihtyvyyteen organisaatiossa.

Henkilöstön Pysyvyys

Kilpailu osaavasta ja hyvästä henkilöstöstä on tänä päivänä kovaa ja. Yritykset ja organisaatiot pyrkivätkin yhä enemmän säilyttämään osaavan ja sitoutuneen työvoimansa. Tämä on ymmärrettävää, sillä pysyvyydellä on suora vaikutus organisaation tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Koulutus toimii tässä tehtävässä tärkeässä roolissa. Tarjoamalla työntekijöilleen mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen, organisaatiot osoittavat arvostavansa työntekijöidensä panosta ja haluavansa investoida heihin pitkäaikaisesti. Tämä puolestaan lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta ja halua jäädä organisaation palvelukseen.

Henkilöstön työssä jaksaminen

Työssä jaksaminen on keskeinen osa työhyvinvointia ja tuottavuutta. Koulutus voi tukea työntekijöiden jaksamista monin tavoin. Ensinnäkin se antaa työntekijöille välineitä selviytyä työssään paremmin tarjoamalla uusia työkaluja, menetelmiä ja näkökulmia. Lisäksi koulutus voi lisätä työntekijöiden itseluottamusta ja motivaatiota, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti heidän jaksamiseensa. Kun työntekijät kokevat kehittyvänsä ja etenevänsä urallaan, he ovat todennäköisemmin motivoituneita ja energisiä työtehtäviensä parissa.

Työssä viihtyminen

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, koulutuksella on tärkeä rooli työntekijöiden viihtyvyyden edistämisessä. Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen luo positiivisen ilmapiirin organisaatiossa, jossa työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja ja huomioituja. Lisäksi koulutus voi tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uusien yhteyksien luomiseen, mikä edelleen vahvistaa työntekijöiden sitoutumista ja viihtyvyyttä organisaatiossa.

Kokonaisuudessaan koulutus on siis paljon enemmän kuin vain taitojen kehittämistä. Se on toimiva työkalu, joka voi edistää henkilöstön pysyvyyttä, jaksamista ja viihtyvyyttä työelämässä. Organisaatioiden tulisikin panostaa koulutukseen aktiivisesti, sillä sen hyödyt näkyvät selvästi niin työntekijöiden hyvinvoinnissa kuin organisaation menestyksessäkin.

Mira Repo 7.2.2024